Algemene voorwaarden

 • Naam ondernemer: Mers Bos 
 • Handelend onder de naam: Leerling Leert Leren
 • Vestigingsplaats: Zoetermeer
 • E-mailadres: zie contactformulier
 • KvK-nummer: 82306885
 • BTW-identificatienummer: NL0036747B63

Artikel 1 Definitie

 1. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Leerling Leert Leren. Leerling Leert Leren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 82306885.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met opdrachtnemer tot het leveren van diensten.
 3. Leerling: Opdrachtnemer. Ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van Leerling Leert Leren wordt ingeschreven of onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen die diensten geleverd krijgt door Leerling Leert Leren.
 4. Begeleider/docent: Ieder natuurlijk persoon die de diensten van Leerling Leert Leren levert.
 5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten die tussen opdrachtnemer en wederpartij tot stand komt.
 6. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door de ondertekening van de inschrijving van de leerling.
 7. Lesmateriaal: cursus, les- of instructiemateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat door Leerling Leert Leren wordt gebruikt voor de diensten zoals begeleiding/cursus/training/workshops. De leerling neemt zijn eigen schrijfmateriaal mee.
 8. Aanbod: bestaande uit de diensten zoals vermeld staan op de website bij trainingen en aangevraagde diensten gemaakt op maat of aangevraagde trainingen voor onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen.

Artikel 2 Algemeen

 1. De activiteiten van Leerling Leert Leren hebben betrekking op het verzorgen van direct aan het onderwijs gerelateerde begeleiding voor middelbare scholieren, studenten in het middelbaar en hoger onderwijs en groep 7 en 8. Zo ook bedrijven en instellingen in het onderwijs.
 2. Website: www.leerlingleertleren.nl
 3. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en zal zich maximaal inspannen opdat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 4. Een kennismakingsgesprek tussen opdrachtnemer en wederpartij is kosteloos en vrijblijvend. Een intakegesprek tussen opdrachtnemer en wederpartij is aan kosten verbonden, neem contact op voor meer informatie.
 5. De wederpartij verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 6. Persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer zorgvuldig bewaard conform de privacyverklaring.
 7. De opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
 8. Datum en tijdstip van begeleiden  tussen opdrachtnemer en wederpartij is uitsluitend op afspraak op samen overeengekomen locatie.
 9. Vakanties en feestdagen: Op officiële feestdagen en zondagen maakt Leerling Leert Leren geen afspraken voor begeleiding/trainingen/workshops. Tijdens de herfst- kerst, voorjaars- en meivakantie (uitgaande van de vakanties van de middelbare scholen in Zoetermeer) is er geen reguliere begeleiding/training/workshop. Leerlingen kunnen begeleiding op basis van gemaakte afspraken volgen.
  In de zomervakantie is Leerling Leert Leren tijdens de schoolvakantie van regio midden gesloten.
 10. Begeleiders/docenten en leerlingen houden zich aan de volgende gedragscode:
  Er wordt met respect volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden binnen Nederland en op een juiste wijze met de lesmaterialen omgegaan; Alcohol, drugs en wapens zijn niet toegestaan. Indien een dergelijke situatie zich voordoet wordt de overeenkomst terstond beëindigd zonder restitutie van wat reeds is betaald/te betalen door de wederpartij; Het contact tussen begeleider/docenten en leerlingen is alleen functioneel en moet betrekking hebben op de begeleiding c.q. het leerproces van de leerlingen.
 11. De opdrachtnemer heeft altijd het recht personen te weigeren voor het volgen van begeleiding, zonder opgaaf van redenen.
 12. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 13. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij dan voor zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3 Invulling onderwijsdiensten

 1. Naast Leerling Leert Leren heeft ook de leerling een maximale inspanningsverplichting om het beoogde resultaat te behalen. Dat houdt in dat de leerling zich daadwerkelijk inzet, de aanwijzingen van de begeleider/docenten en/of Leerling Leert Leren betreffende het proces van Leer Leren begeleiding volgt.
 2. De leerling wordt geacht zijn/haar planning, zoals bezoek arts of tandarts et cetera, hierop af te stemmen zodat zoveel bijeenkomsten geheel gevolgd kunnen worden tenzij er sprake is van absolute overmacht.
 3. De leerling wordt geacht tijdig aanwezig te zijn wanneer er begeleiding wordt gegeven. Bij te laat komen wordt na 10 minuten eerst de leerling gebeld en bij geen gehoor aansluitend de ouders of verzorgers.
 4. Ingeplande afspraken kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de ingeplande afspraak per e-mail of telefonisch. Groepsbegeleiding kan niet worden geannuleerd en niet worden ingehaald.
 5. Indien een leerling zonder kennisgeving, ongeacht de reden, afwezig is, wordt de begeleiding/cursus/training als gegeven beschouwd en heeft de leerling geen gelegenheid om de cursus/training in te halen.
 6. Gelet op de inspanningsverplichting van de leerling, spreekt het voor zich dat de leerling ook de afspraak nakomt wanneer deze lichte ongemakken heeft en deze de begeleiding niet voortijdig verlaat. De begeleiding kan alleen voortijdig verlaten worden indien het strikt noodzakelijk is en andere verplichtingen niet anders kunnen worden gepland. De ouders/verzorgers dienen dit in die gevallen, bij voorkeur 24 uur vóór de ingeplande begeleiding/afspraak, per e-mail of telefonisch kenbaar te maken aan Leerling Leert Leren.
 7. Leerling Leert Leren mag vragen het verzuim en/of het voortijdig verlaten van de begeleiding/cursus/training, aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van een huisarts.
 8. Leerling Leert Leren hanteert geen online leerlingvolgsysteem. Voortgang wordt per begeleiding besproken met de leerling. Ouders of verzorgers vragen aan hun zoon/dochter naar de voortgang. Na afloop van de training volgt een reflectie moment, hierbij mogen ouders indien gewenst bij aanwezig zijn.
 9. Tussentijds zal Leerling Leert Leren contact met de wederpartij opnemen wanneer daarvoor een aanleiding bestaat.

Artikel 4 Tarieven

 1. De wederpartij is aan Leerling Leert Leren het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd zoals die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de website van Leerling Leert Leren staan vermeld.
 2. De voor Leerling Leert Leren geldende tarieven zijn bedragen per uur, per module, per training of per workshop. De tarieven zijn inclusief materiaal en administratieve werkzaamheden.
 3. De door Leerling Leert Leren geldende tarieven voor faalangst reductietraining, Leer leren, Brugklas en Leer Plannen is per module met een aantal bijeenkomsten zoals aangegeven op de website.
 4. De module blijft onbeperkt geldig.
 5. Leerling Leert Leren werkt niet met periodes. Het betekent dat een leerling gedurende het gehele jaar kan worden ingeschreven.
 6. Leerling Leert Leren werkt niet met abonnementen voor een langere periode.
 7. Onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van btw voor particulieren. Ook voor onderwijsdiensten die door Leerling Leert Leren aan organisaties, verenigingen en stichtingen worden geleverd, wordt geen btw in rekening worden gebracht, mits er geen locatie huur nodig is. Leerling Leert Leren is bij het CRKBO geregistreerd.
 8. Leerling Leert Leren heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 9. Leerling Leert Leren is tevens gerechtigd de prijzen voor aanvang van een kalenderjaar te verhogen. Leerling Leert Leren zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Leerling Leert Leren zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 10. Indien de wederpartij de door Leerling Leert Leren kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de door Leerling Leert Leren genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 11. Indien de wederpartij de door Leerling Leert Leren kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de door Leerling Leert Leren genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 12. Leerling Leert Leren brengt extra kosten in rekening voor de trainingen die bij de Leerling thuis of op gewenste locatie plaatsvinden. Leerling Leert Leren komt tot een straal van maximaal 25 km vanuit Zoetermeer op gewenste locatie voor individuele begeleiding. Voor onderwijsdiensten die door Leerling Leert Leren aan onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen geleverd wordt, gelden andere tarieven en komt Leerling Leert Leren in het gehele land.

Artikel 5 Betaling, wettelijke rente en incassokosten

 1.  De betaling dient te geschieden voorafgaand aan de tweede begeleiding of na de intake, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur kan alleen per overschrijving voldaan worden.
 2. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn. Bezwaar tegen de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 3. De nota wordt voorafgaande de afspraak verstuurd. De factuur wordt de wederpartij per mail toegezonden.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtnemer eenmalig kosteloos betalingsherinnering per mail verzenden.
 5. Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. Na vervaldatum is de wederpartij in gebreke en zal geen vervolg afspraak mogelijk zijn tot het moment dat de factuur voldaan is.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij wordt een week na het versturen van de betalingsherinnering het vorderen van de factuur overgedragen aan een incassobureau. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. Bij sluiting bepaald door de rijksoverheid zal Leerling Leert Leren de reeds betaalde factuur binnen 14 dagen te restitueren. De reeds geplande begeleiding wordt later alsnog ingepland en gegeven. De sluiting bepaald door de rijksoverheid is terug te vinden op de website www. rijksoverheid.nl

Artikel 6 Herroeping, beëindiging c.q. wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor vooraf afgesproken bijeenkomsten en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd na afsluiting binnen 48 uur.
 2. De overeenkomst kan eenzijdig door Leerling Leert Leren beëindigd worden indien:
  – De leerling en de ouders of verzorgers de gedragscode zoals die in artikel 2 onder 10 is
    vermeld, niet nakomt;
  – Zonder tijdige afzegging of legitieme reden niet komt opdagen;
  – De leerling zich niet daadwerkelijk inzet;
  – De wederpartij zich niet houdt aan de bepalingen zoals die in deze algemene
    voorwaarden zijn opgenomen.
 3. Bij voortijdige beëindiging, ongeacht wie de overeenkomst beëindigt, vindt geen enkele restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
 4. Wijziging van het aantal dagen van de begeleiding, is niet mogelijk.
 5. Bij wijziging van het aantal dagen van de counseling geld niet de termijn van 48 uur.
 6. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 Eigendomsbehoud, intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Alle door de opdrachtnemer geleverde lesmaterialen/werkbladen blijven intellectueel eigendom van de opdrachtnemer. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van de opdrachtnemer vermeld wordt, en als de opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Voor de begeleiding is Leerling Leert Leren afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Leerling Leert Leren hier niet aansprakelijk voor en ook niet voor de consequenties daarvan.
 2. Leerling Leert Leren biedt geen garantie voor de te behalen schoolprestaties en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
 3. Leerling Leert Leren aanvaardt uitsluitend de verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Leerling Leert Leren. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het maximale factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst c.q. voor de desbetreffende periode, waaruit de schade is ontstaan.
 4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Leerling Leert Leren voor schade, wordt uitgesloten. Daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.
 5. Leerling Leert Leren is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Leerling Leert Leren.
 6. Leerling Leert Leren is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed, niet aan de overeenkomst/opdracht kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de overeenkomst/opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie-uitval, ongelukken, en sluiting bepaald door de rijksoverheid etc..

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Leerling Leert Leren gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en Leerling Leert Leren zich ter zake, niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leerling Leert Leren niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. Een van de doelstellingen van de opdrachtnemer is om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Indien zich toch een klacht voordoet, dan wordt deze klacht binnen een termijn van 4 weken op een effectieve manier behandeld. Met uitzondering van klachten inzake de persoonlijke integriteit, worden klachten in beginsel intern afgehandeld.
 2. Klachten kunnen zowel schriftelijk of langs elektronische weg worden geuit. Een klacht kan tegen eenieder die werkzaam is voor de opdrachtnemer, worden geuit.
 3. Binnen een termijn van 14 dagen ontvangt de klager per e-mail een ontvangstbevestiging van de klacht.
 4. De klacht moet met feiten onderbouwd zijn om in behandeling genomen te kunnen worden.
 5. De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden waarbij het komen tot een oplossing, voorop staat binnen een termijn van 4 weken.
 6. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt verstaan dat:
  – Klager voldoende wordt geïnformeerd;
  – Klager in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht toe te lichten;
  – Diegene waarover is geklaagd wordt gehoord;
  – Eventueel informatie bij derden wordt ingewonnen.
 7. De afhandeling van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling binnen 4 weken van de eigenaar van Leerling Leert Leren, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en wat naar aanleiding hiervan het oordeel is.
 8. Indien de behandelingstermijn onverhoopt langer duurt dan 4 weken, zal klager voordat deze termijn afloopt, nader worden geïnformeerd waarbij de vertraging wordt toegelicht en een indicatie zal worden gegeven van de termijn waarin de klacht zal worden afgehandeld.
 9. Klachten inzake de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet intern worden afgehandeld. Dit soort klachten worden doorgegeven aan de politie doormiddel van een melding of aangifte.
 10. Indien de wederpartij een klacht indient, schort dit de betalingsverplichting niet op.
 11. De klachten evenals de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaren bewaard.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van Mr.  H.C.L. Crozier te Sneek als onafhankelijke derde partij die een bindend uitspraak zal doen.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 5. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12 Wijzigingen

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de site van Leerling Leert Leren.

Algemene Voorwaarden Leerling Leert Leren – Bijgewerkt op 1 augustus 2022